LoginSearch

Main Professional development
KazakhRussian (CIS)English (United Kingdom)
Professional development
Training courses for teachers for the First half of 2018-2019 academic years PDF Print E-mail

Name

Course theme

Place

Period

 1. 1.

Abishkanova

AltynayMaratovna

Management in education

CMO

27.08.-14.09.2018

 

 1. 2.

Eleusizova Zhazira Zhanbolatovna

The teacher of the new formation of technical and vocational education

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

17.09.-22.09.2018

 1. 3.

Zhumabayeva Saltanat Tasbulatovna

The teacher of the new formation of technical and vocational education

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

17.09.-22.09.2018

 1. 4.

Tuleubayeva Gulmira Kadyrbekovna

Professional development of teachers of TIPO

in the conditions of the updated maintenance of secondary education

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

24.09.-29.09.2018

 1. 5.

Musulmankulova Meyramkul Askerbekovna

Professional development of teachers of TIPO

in the conditions of the updated maintenance of secondary education

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

24.09.-29.09.2018г.

 1. 6.

Zhakina Kamila Anapiyaevna

Professional competence of teachers of general education disciplines in the conditions of modernization of the TIPO system

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

24.09.-29.09.2018г.

 1. 7.

Sahabayly Erbolat

Professional competence of teachers of general education disciplines in the conditions of modernization of the TIPO system

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

24.09.-29.09.2018г.

 1. 8.

EsenbekovaBakhytkul Sovetovna

Tamaktandyrudyyjymdastyrubejіnіbojynshakadolardayarlaudagy zanmanaui tasіlder

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

24.09.2018-05.10.2018

 1. 9.

Akchina Gulzhan Asetovna

Tamaktandyrudyyjymdastyrubejіnіbojynshakadolardayarlaudagyzanmanauitasіlder

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

24.09.2018-05.10.2018

 1. 10.

Baygabylova Gulden Erkenovna

Tamaktandyrudyyjymdastyrubejіnіbojynshakadolardayarlaudagyzanmanauitasіlder

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

24.09.2018-05.10.2018

 1. 11.

Mambetova Zhanagul Zakariyanovna

Tamaktandyrudy yjymdastyru bejіnі bojynsha kadolar dayarlaudagy zanmanaui tasіlder

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

24.09.2018-05.10.2018

 1. 12.

Abilgazieva Kamshat Serikovna

Тамақтандыруды ұйымдастыру бейіні бойынша кадрлар даярлаудағы занманауи тәсілдер

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

24.09.2018-05.10.2018

 1. 13.

Zhakina Kamila Anapiyaevna

Arnajy panderdі (modulderdі) agylshyn tіlіnde CLIL (KLIL) TBLT (TBLT) adіstemelerі zhane BOPPPS (BOPS) modelіnің integraciyasy negіzіnde okytu

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

08.10-2018- 19.10.2018

 1. 14.

ShaikhinaAlmiraBakhytzhanovna

Arnajy panderdі (modulderdі) agylshyn tіlіnde CLIL (KLIL) TBLT (TBLT) adіstemelerі zhane BOPPPS (BOPS) modelіnің integraciyasy negіzіnde okytu

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

08.10-2018- 19.10.2018

 1. 15.

Altynova Asem Serikovna

Arnajy panderdі (modulderdі) agylshyn tіlіnde CLIL (KLIL) TBLT (TBLT) adіstemelerі zhane BOPPPS (BOPS) modelіnің integraciyasy negіzіnde okytu

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

08.10-2018- 19.10.2018

 1. 16.

Makhmetova Aynegul Karimovna

Arnajy panderdі (modulderdі) agylshyn tіlіnde CLIL (KLIL) TBLT (TBLT) adіstemelerі zhane BOPPPS (BOPS) modelіnің integraciyasy negіzіnde okytu

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

08.10-2018- 19.10.2018

 1. 17.

MuzafarovaEkaterinaAndreevna

The organization of educational process in the TIPO system in the conditions of dual training

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

15.10.2018-19.10.2018

 1. 18.

Mambetova Zhanagul Zakariyanovna

The organization of educational process in the TIPO system in the conditions of dual training

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

15.10. 2018-19.10.2018

 1. 19.

Abishkanova

AltynayMaratovna

Development of the system of entrepreneurship and financial and legal literacy in TIPO organizations in Kazakhstan

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

22.10.2018-02.11.2018

 1. 20.

Akhmetova

MeruertKazymbekovna

Tutor support of design and research activities of students of TIPO organizations in the process of teaching natural sciences

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

29.10.-02.11.2018

 1. 21.

Kulmatova Zhanat Shadimovna

Tutor support of design and research activities of students of TIPO organizations in the process of teaching natural sciences

FAO NCPK «Өrleu» IPK PR Astana

29.10.-02.11.2018

 1. 22.

Alshynbayeva Gulayym Zhanbalayevna

Implementation of innovative educational technologies in activity of methodologists of the organizations of education, educational and methodical offices, the educational and methodical centers and employees of departments of TIPO UO

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

05.11.2018-16.11.2018

 1. 23.

Abishkanova

Altynay Maratovna

International course: "Modernization of SPO: introduction of a system of test units as instrument of ensuring quality of programs of professional education"

LLC Academy of Professional Development, Moscow

30.10.2018- 01. 11.2018

 1. 24.

Baygenzhina Rizagul Bukeshevna

Implementation of innovative educational technologies in activity of methodologists of the organizations of education, educational and methodical offices, the educational and methodical centers and employees of departments of TIPO UO

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

05.11.2018-16.11.2018

 1. 25.

Musulmankulova Meyramkul Askerbekovna

Implementation of innovative educational technologies in activity of methodologists of the organizations of education, educational and methodical offices, the educational and methodical centers and employees of departments of TIPO UO

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

05.11.2018-16.11.2018

 

 1. 26.

Tuleubayeva Gulmira Kadyrbekovna

Features of implementation of credit and modular technology of training in the TIPO organizations

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

05.11.2018-16.11.2018

 1. 27.

AkanZhannaAmanmollayevna

Features of implementation of credit and modular technology of training in the TIPO organizations

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

05.11.2018-16.11.2018

 1. 28.

Sekerova Bagdat Amantayevna

Features of implementation of credit and modular technology of training in the TIPO organizations

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

05.11.2018-16.11.2018

 1. 29.

BaymukanovaLazatKayrbayevna

The main aspects of process of the organization and holding the regional championships according to standards of WorldSkills

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

19.11.2018-23.11.2018

 1. 30.

TurabaevaRaushanBulatovna

The main aspects of process of the organization and holding the regional championships according to standards of WorldSkills

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

19.11.2018-23.11.2018

 1. 31.

Smirnova Olga Dmitriyevna

The main aspects of process of the organization and holding the regional championships according to standards of WorldSkills

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

19.11.2018-23.11.2018

 1. 32.

Koval Marina Leonidovna

Modern approaches in training on a profile "Catering services"

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

26.11.2018-03.12.2018

 1. 33.

Smirnova Olga Dmitriyevna

Modern approaches in training on a profile "Catering services"

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

26.11.2018-03.12.2018

 1. 34.

Maumova Ayzhan Zhanatbekovna

Modern approaches in training on a profile "Catering services"

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

26.11.2018-03.12.2018

 1. 35.

TurabaevaRaushanBulatovna

Modern approaches in training on a profile "Catering services"

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

26.11.2018-03.12.2018

 1. 36.

Usenbaeva Aida Zhanaidarova

Modern approaches in training on a profile "Catering services"

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

26.11.2018-03.12.2018

 1. 37.

Zhanatkhan Bakhytkul

Modern approaches in training on a profile "Catering services"

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

26.11.2018-03.12.2018

 1. 38.

Zhaukina Saule Anuarbekovna

Modern approaches in training on a profile "Catering services"

NEAO «Holding Kasіpkor» Astana

26.11.2018-03.12.2018

 

Results of professional development by teachers

Name

Full quantity

Quantity of courses

Coverage courses

1

Teachers of special disciplines

25

23

92%

2

Teachers of educational disciplines

32

15

47%

 

 
Publication softeachersin 2015-2018. PDF Print E-mail

 

The Name of the collection

Full name of the teacher

Article title

Republican educational and methodical center of MON RK, Astana,2016.

Suraganov K. K.

The article "Modern Educational Technologies at Lessons of History and Social Science in College"

Collection of materials of the city forum «Kazakstan Respubli kasy: tarihi damu tazhіribesі zhane tagylymy», Astana,2016

Suraganov K. K.

The article "Historical Role of the Leader of the Nation in Formation and Strengthening of Independent Kazakhstan"

Republican scientific-methodical journal No. 11(11) 2015.

Suraganov K. K.

The article "Problem - based learning at History Lessons"

The collection of materials of teachers of the IX scientific-practical conference of teachers of educational institutions on the theme: "Improvement of the educational process in the context of education»

AdilkhanovaBakhytOrynbekova

Agylshyntіlі panіnіnbіlіmsapasynarttyrudagyakparattyk-kommunikativtіktekhnologiyasynynrolі

 

Boshay Erlan

Kuantkanula

Oku - tarbie үrdіsіndegі kasіpke bejіmdeludіn psihologiyalyk maselelerі

Mukhanaliyeva Rymgul Dzhusupbekovna

Ehkonomikalykpanderdіokytudainnovaciyalyktekhnologiyalardykoldanu

International encyclopedia «Luchshie v obrazovanii»underthe heading "They Possess the Future".

Akhmetov K. A.

Suraganov K. K.

Belova N. V.

Tuleubaeva G. K. Zhusupbekova B. Zh.

Abishkanova A.M.

ShaykemelovaT.Sh.

Omarova A. B.

KovalM. L.

AdilkhanovaB. O.

BoshayE. K.

 

 

 

 

 

Short summary of teachers

Republican scientific-methodical and pedagogical journal Қазақ ұстазы, Kazak ystazy, Astana,   №12, 2015

Omarova A. B.

The article «Kazakstanzhastarynatoleranttylyktarbieberumaselelerі»

 

Journal «Pedagogicheskie chteniya»

Abishkanova A.M

Dual form of education-the key to competitiveness of a specialist

Methodological guide, Astana, psychological office, 2016.

 

Boshay E. K.

The article «Psihologiyalyk syr sandyk»

Scientific-methodical journal, № 6, 2015

Boshay E. K.

The article "Oku үrdіsіnde kolledzh studentterіn kasіpke psihologiyalyk bejіmdeu"

Scientific and methodical journal ULT USTAZY № 09 2015

 

Boshay E. K.

The article

"Pedagogikalyk zhane psihologiyalyk shygarmashylyk maselelerіnіn teoriyalyk aspektіlerі"

ZIYATKERscientific-methodical journal № 11, 2015

Boshay E. K.

The article

"Oku үrdіsіnde kolledzh studentterіn kasіpke psihologiya"

Capital newspaper «Vechernyaya Astana» No. 135 from 12/1/2016.

college

The article "Laughter Dose"

«Kazak ystazy»

The Republican scientific-methodical journal, № 6-7 (18-19 ), 2015

 

Adilkhanova B. O.

The article «Agylshyn tіlі sabaktarynda tіl damytu zhymystary»

ZIYATKER                                   scientific-methodical journal No.11   2015                                          

Mukhanaliyeva R.D.

The article «Ehkonomikalyk panderdі okytuda innovaciyalyk tekhnologiyalardy koldanu»

Collection of the August conference, 2015.

Mukhanaliyeva R.D.

Makala «Innovaciyalyk tekhnologiyalar zhagdajynda mamannyn kyzіrettіlіgіn kalyptastyru zholdary»

 

Scientific-methodical journal

Ylt ystazy, No.12, 2015

Omarova A. B.

«Zhastargatoleranttylyktarbieberumaselelerі»

 

 

«NovostiMail.Ru»

College

The article " The most popular specialties in Astana»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі»,Shymkent, 2016.

Alshynbayeva G.Zh.

The article on computer Science «MS ACCESS –ke zhalpy mіnezdeme»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Zhumabayeva S.T.

The article on discipline "Banking "" The procedure for concluding a loan agreement with the borrower and execution of the additional agreement»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Nugumanova Zh.B.

The article on discipline of "Mathematician" "The simplest trigonometrical equations and inequalities"

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

 

MakhambetovA.Zh.

The article on discipline "Physical culture" «Doptybіroryndazhanekozgalystaalypzhүrgіzuadіsі»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Zhaukina S.A.

The article on discipline "Macroeconomic"

«Investiciyazhaneinvesticiyafunkciyasy»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Omarova A. B.

The article on discipline «Kazakstantarihy» «Sayasipartiyalardynқalyptasuy men kyzmetі»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Zhusupbekova B.Zh.

The article on discipline

"Russian" "Principal parts of the sentence. Ways of expression of a subject"

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Akhmetov K.A.

The article on discipline

"Professional English» "Official-business style»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Baygenzhina R.B.

The article on discipline

  "Russian" "Passive participles of the present"

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Zhanabayeva A.D.

The article on discipline

  "Russian"

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Moldakhmetova Z.M.

The article on Physics

«Ajnymalyehlektrtoғy»

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Musulmankulova M.A.

The article in Chemistry«Eңbіlgіrbіlіmger»

 

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Bіlіm shyny – gylym syry» collection «Maңgіlіk eldіn martebelі mygalіmі», Shymkent, 2016.

Sekerova B.A.

The article on Literature

M.A. Sholokhov.

"Fateoftheperson"

Republican scientific-methodical pedagogical journal «Ziyatker», № 01 (29) 2017

Zhumabayeva S.T.

Thearticle"Formation of competence of future expert"

Republican scientific-methodical pedagogical journal   «Ziyatker», № 01 (29) 2017

Musin S.A.

«Dene shynyktyru sabaktarynda zhүzudіn pajdasy»

Republican scientific-methodical journal «Ziyatkerlіk қoғam» №07.2016

Romanova Zh.M.

«Shettіlіnbіlu san emes, zamantalaby»

 

Republican scientific-methodical journal «Anglijskij yazyk v shkole, v kolledzhe i VUZ-e» №4(28)2016

Romanova Zh.M.

«Flora and fauna of the USA»

 

Republican scientific-methodical pedagogical journal   «Ziyatker», №06 (34) 2017

Mukhanaliyeva R.D.

«Үsholshemdіkokutekhnologiyasynynkazhettіlіgі»

Republican scientific-methodical pedagogical journal   «Ylt ystazy», №5 (29) 2016

Zhakina K.A.

Development of a seminar to study the work of N.Nazarbayev "The Kazakhstan way»

Republican scientific-methodical pedagogical journal   «Ziyatker», №02 (18) 2016

Zhakina K.A

Tarih pen tіl tamyrlas

Republican pedagogical and scientific-methodical journal

Zhakina K.A

Development of a lesson on the theme   " The Emergence of the state in Kazakhstan and its development»

«Astana Maksat Kazak ystazy», №01-0016, 16.11.2016

Shapisheva B.K. Temerbekova A. Е

«Tauelsіzdіkke 25 zhyl»

Republican scientific-methodical journal «Tagylym» №6 (45) 2017

Akhmediova A.K.

Gendіk modifikaciyalangan organizmder kosylgan tagamdardyn sapasyn bakylau

Republican scientific-methodical journal   «Tagylym» №6 (45) 2017

Akhmetova M. K.

Big chemical party

Republican scientific-methodical journal   «Tagylym» №6 (45) 2017

Baymukanova L.K.

Tyuryubayeva R.B.

Master - class form of professional development

Republican scientific-methodical journal   «Tagylym» №6 (45) 2017

Zhaukina S.A.

Investiciya zhane investiciya funkciyasy

Republican scientific-methodical journal   «Tagylym» №6 (45) 2017

Kayyrbekova A.T.

San esіm. Tauelsіz Kazakstan

Republican scientific-methodical journal   «Tagylym» №6 (45) 2017

Makhmetova A.K.

Patriotizm –– tarbienіn ozеgі

Republican scientific-methodical journal   «Tagylym» №6 (45) 2017

Temerbekova A. Е

Studentterdіn karym-katynas madenietіn kalyptastyruga kolledzh psihologynyn ykpaly

Republican informational and methodical journal «Bіlіmdegі zhanalyktar» №1, 2018

Baygenzhina R.B.

1.Parenthesis. The national currency is tenge. History of tenge. 2.Language is the key to knowledge

Republican informational and methodical journal «Bіlіmdegі zhanalyktar» №1, 2018

Zhanabayeva A.D.

The homogeneous members of the sentence. Generalising words at homogeneous parts of the sentence.

Republican informational and methodical journal «Bіlіmdegі zhanalyktar» №1, 2018

Musulmankulova M.A.

1.Logikalyk esepter

2.Biologiya sabagynda panaralyk bajlanysty koldanu

«Zamanaui gylym. Teoriya men tazhіribenіn ozektі maselelerі» atty Respublikalyk gylymi-tazhіribelіk konferenciya materialdary. December 22, 2017 ZHSHS «Baskaru kolledzhі»

 

 

Zhumabayeva S. T.

Kazakhstan cryptocurrency as one of the aspects of financial and economic development

«Zamanaui gylym. Teoriya men tazhіribenіn ozektі maselelerі» atty Respublikalyk gylymi-tazhіribelіk konferenciya materialdary. December 22, 2017 ZHSHS «Baskaru kolledzhі

Alshynbayeva G.Zh.

Bіlіm salasyndagy ozektі maseleler

«Zamanaui gylym. Teoriya men tazhіribenіn ozektі maselelerі» atty Respublikalyk gylymi-tazhіribelіk konferenciya materialdary. December 22, 2017 ZHSHS «Baskaru kolledzhі

Shaykhina A.B.

Market of tourist services and feature of its formation

«Zamanaui gylym. Teoriya men tazhіribenіn ozektі maselelerі» atty Respublikalyk gylymi-tazhіribelіk konferenciya materialdary. December 22, 2017 ZHSHS «Baskaru kolledzhі

Zhumabayeva S. T.

Kazakhstan cryptocurrency as one of the aspects of financial and economic development

«Bolashakka bagdar: Ruhani zhangyru» atty Respublikalyk gylymi zhobalar materialdar zhinagy», ІІІ volume, ENU of Gumilev Astana,2017

Alshynbayeva G.Zh.

Matematikany okytudyn zhalpy maselelerі

«Bolashakka bagdar: Ruhani zhangyru» atty Respublikalyk gylymi zhobalar materialdar zhinagy», ІІІ volume, ENU of Gumilev Astana, 2017

Baygenzhina R.B.

Tauelsіz elіmnіn zhetіstіkterі

In the collection of materials XIII of the International scientific conference «Nauka i obrazovanie - 2018»ENU of Gumilev, April 12, 2018

Tuleubayeva G.K.

Physics and technical progress

In the collection of materials XIII of the International scientific conference «Nauka i obrazovanie - 2018» ENU of Gumilev, April 12, 2018

Baltabay D. K.

Zhogary biіktіkte ornalaskan ehnergetikalyk kondyrgy komegіmen tiіmdі zhel ehnergiyasyn ondіru

In the collection of materials of the IV-th scientific and practical conference for students of educational institutions of TiPO and students of 9-11 grades of secondary schools of Astana. «Science. Education. Youth", College of the University of technology and business, Astana, April 12,2018

Zhumabayeva S. T.

1.Language policy in the history of Kazakhstan 2.Where and when were national ideas born?

In the collection of materials of the IV-th scientific and practical conference for students of educational institutions of TiPO and students of 9-11 grades of secondary schools of Astana. «Science. Education. Youth", College of the University of technology and business, Astana, April 12,2018

Baygabylova G.E.

Dyrys tamaktanu – densaulyk kepіlі

In the collection of materials of the IV-th scientific and practical conference for students of educational institutions of TiPO and students of 9-11 grades of secondary schools of Astana. «Science. Education. Youth", College of the University of technology and business, Astana, April 12,2018

Baybosynova S. E.

Kazak sandіk koldanbaly oner tүrlerі zhane onyn damu tarihy

In the collection of the annual scientific-practical conference of students of educational institutions TiPO "Science and the new generation of the XXI century" with international participation, College of transport and communications Astana, 2018

Akhmetova M.K.

Green economy - future development of Kazakhstan

In the collection of the annual scientific-practical conference of students of educational institutions TiPO "Science and the new generation of the XXI century" with international participation, College of transport and communications Astana, 2018

Baltabay D. K.

 

The environmental condition of Astana and its improvement with the help of eco-technologies

 

Shaykhina A.B.

Smart city-smart city concept, standardization and release

Zhumabayeva S. T.

Dastүr – ylttyk kodtyn bіrі

Baygabylova G.E.

As adamnyn arkauy

 

Eleusizova Zh.Zh.

Kiberkauіpsіzdіk akparattyk kogamnyn damuynyn kazhettі sharty

 

In the collection of materials of the international scientific and practical conference "Modern approach to training in the field of TIPO: methodology, theory, practice", Astana, College   Turan», February 21, 2018

Aliyeva A.M.

Okytudyn akparattyk tekhnologiyalary zhane bіlіm beru zhyjesіnde koldanudyn negіzgі problemalary

 

 

 

 

Zhunusova A. S.

Landshafttyk saulet zhane tekhnologiya

Maumova A.Zh.

Moduldіkokytutekhnologiyasynarnajypanderdіokytudakoldanu

Makhmetova A.K.

Application of information and communication technologies in work of the training officer

 
Staff capacity of college for the last three years: PDF Print E-mail

Teaching staff

Staff

Part-timeworkers

According to categories

Retirement age

The highest

The first

The second

Without category

Teaching staff

                       55

                           3

17 / (31%)

13/                   (23 %)

11/ (20%)

 

14

 

6

Educational and auxiliary and service personnel

 

23

 

 

 

-

 

                             -

 

                             -

 

 

-

 

1

Total:

 

 

 

Quality: 30 / (54 %)

7

 

Teaching staff

56

2                            

20/(36%)

15/                     (27 %)

10 / (18 %)

11

4

Educational and auxiliary and service personnel

24

 

 

 

 

 

2

Total:

Quality:   35 / (62,5 %)

6

Teaching staff

60

2

20 / (32%)

14/                     (22,6 %)

10 /                (18 %)

 

16

2

Educational and auxiliary and service personnel

 

26

 

 

 

 

 

2

Total:

 

 

Quality: 34 / (56 %)

4

In college 8 teachers have qualification of the engineer-teacher. 11 teachers have the master's degree. 1 teacher of special disciplines has qualification of the training officer.


Engineer-teachers -8

Aliyeva A.M.

Baymukanova L.K.

Baygabylova G.E.

Bayzhikenova A.K.

Koval M.L.

Maumova A.Zh.

Smirnova O.D.

Tyuryubayeva R.B.

Undergraduates -11

Akhmetov K.A.    

Akan Zh.A.

Akchina G.A.

Akhmediova A.K.                                                                        

BeketayZh..A.

Ermakhanova T.T.

Zhylgeldina M.A.

Kanzhil Sh.                                                                      

Kayridenkyza A.

UsenbayevaA.Zh.

Shapisheva B.K.

 

The number of teachers, in total

The highest category

The first category

The second category

Without category

61

20

       13

15

13

 

 

 

 

 

Data on achievements of pedagogical workers: 

Ministerial diploma

Government awards

Excellent teachers

Akhmetov K.A. Aubakirov B.G. Abishkanova A.M. Baymukanova L.K. Zhumabayeva S.T. Koval M.L.

Kayyrbekova A.T. Smirnova O.D. Usenbayeva A.Zh. Shaykemelova T.Sh.

 

"Gratitude"

Koval M. L. Tuleubayeva G.K. Tyuryubayeva R.B.

 

 

 

 

 

"An award oflabor glory ІІІ degrees" - (ShaykemelovaT.Sh.) KRPrezidentinіn"Algyshaty" (ShaykemelovaT.Sh.)

 

 

The medal "For Contribution to the Development of Education" - (Akhmetov K.A.)

"Breast sign

YbrayaAltynsarina" -

(Akhmetov K.A.)

 

 

The medal«Mіnsіzқyzmetіүshіn» - (Koylybaev M.N.)                                         The medal «Estelіkmereytoy» -                       (Koylybaev M.N.)                                                    The medal «Ylttykқauіpsіzdіkkalkany» ІІІ degree     – (Koylybaev M.N. )      

The medal«Ylttykқauіpsіzdіkkalkany» ІІ degree – (Koylybaev M.N. )  

«KR bіlіm   beru үzdіgі»- (Shaykemelova T.Sh.)

 

«Shekaraaskerlerіnіnүzdіgі» -     (Koylybaev M.N. )

 
The qualitative structure of engineering and pedagogical personnel of college in 2017-2018 academic years PDF Print E-mail

 

Total - 61 teachers

20 people - the highest category, 33%

13 people – the first category, 21%

15 people – the second category, 24,5%

13 people – without category, 21%.

Total, teachers of the highest and first category -33, qualities of 54%.

The highest category

The first category

The second category

Without category

1

Abishkanova A.M.

Aubakirov B.G.

AkhmetovaM.K.

Akchina G.A.

2

Aliyeva of A.M.

Baygabylova G.E.

Baybosynova S.E.

Akhmediova A.K.

3

AlshynbayevaG.Zh.

BaymukanovaL.K.

Ermakhanova T.T.

Baltabay D.K.

4

Akhmetov K.A.

Boshay E.K.

Esenalin G.K.

Eleusizova Zh.Zh.

5

Baygenzhina R.B.

Zhaukina S.A.

Esenbekova B.S.

Ergaliyev E. G.

6

Zhakina K.A.

ZhusupbekovaB.Zh.

Akan Zh.A.

Zhanatkan B.

7

Zhanabayeva A.D.

TaurbayevZh.R

Kaysarbekova B.T.

Zhukenova D. B.

8

Zhumabayeva S.T.

Mukhanaliyeva R.D.

KulmatovaZh.Sh.

Zhunisova A. S.

9

Kayyrbekova of A.T.

RomanovaZh.M

MaumovaA.Zh.

Koylybayev M.N.

10

KanzhilShakirt

Tyuryubayeva R.B.

Makhmetova A.K.

Nurpeysova K.S.

11

Koval M. L.

UsenbayevaA.Zh.

Sakhabaula E.

Sarbalayeva G.E.

12

MakhambetovA.Zh.

Shaykhina A.B.

Temerbekova A.E.

Bayzhikenova A.K.

13

Moldakhmetova Z.

Shapisheva B.K.

HakimovM.Zh.

Kayredinkyza A.

14

Musin S.A

 

BeketayZh. A.

 

15

Musulmankulova M.A.

 

Kopabayeva A.A

 

16

Omarova A.B.

 

 

 

17

Sekerova B. A.

 

 

 

18

Smirnova O.D.                    

 

 

 

 

19

Tuleubayeva G.K.

 

 

 

20

Shaykemelova T.Sh.

 

 

 

 

The qualitative structure of engineering and pedagogical staff ofTsMKin 2017-2018 academic years

TsMK

The highest category

The first category

The second category

Without category

Qualitative structure

Teachers of General subjects

 

1.Alshynbayeva G.Zh.

2.MakhambetovA.Zh.

3.Moldakhmetova Z.

4.MusinS.A.

5.Musulmankulova M.A.

6.Tuleubayeva G.K.

1.Taurbayev Zh.R.

1.Akhmetova M.K.

2.Esenalin G.K. 3.Kulmatova Zh.Sh.

4. Sakhabaula E.

 

1.Ergaliyev E. G. 2.Koylybayev M.N.

 

Total – 13teachers.

Quality - 54%

Teachers of socio-economic disciplines

1. Akhmetov K.A.

2. Baygenzhina R.B.

3. Zhakina K.A.

4. Zhanabayeva A.D.

5. Zhumabayeva S.T.

6. Kayyrbekova of A.T.

7. KanzhilShakirt

8. Omarova A.B.

9. Sekerova B. A.

10. ShaykemelovaT.Sh.

 

1.Aubakirov   B.G.

2.Boshay E.K.

3.ZhusupbekovaB.Zh.

4.Romanova   Zh.M

5.Shaykhina   A.B.

6.Shapisheva B.K.

 

 

 

 

1.Baybosynova S.E.

2.Akan Zh.A.

3. Temerbekova A.E.

4.Hakimov M.Zh.

5.BeketayZh. A.

 

 

1.Nurpeysova K.S.

2.Sarbalayeva G.E.

 

Total –23 teachers.

Quality - 69,5%

Teachers of special disciplines: on specialties:

1226000 «Technology and organization of food manufacturing   enterprises»

1218000   «Equipment of food manufacturing enterprises»

0507000   «Organization of service of hotel facilities»

0508000   «Catering services»

0601000   «Standardization, metrology and certification»  

1.Koval M. L.            

2.Smirnova O.D.                    

 

1.Baygabylova G.E.

2.Baymukanova L.K.

3.Zhaukina S.A.

4.Mukhanaliyeva R.D.

5.Tyuryubayeva   R.B.

6.UsenbayevaA.Zh.

1.Esenbekova B.S.

2.Kaysarbekova   B.T.

3.Maumova A.Zh.

4.Makhmetova A.K.

 

1.Akchina G.A.

2.Akhmediova A.K.

3.Baltabay D.K.

4.EleusizovaZh.Zh.

5.Zhanatkan B.

6.Zhukenova D. B.

7.Bayzhikenova A.K.

 

Total –19 teachers.

Quality - 42%

Teachers of   specialty "Forestry, landscape and garden construction»

1.Abishkanova A.M.

2.Aliyeva of A.M.

 

 

1.Ermakhanova T.T.

2.Kopabayeva A.A

1.Zhunisova A. S.

2.Kayredinkyza A.

Total –6 teachers.

Quality - 33%

 

Total

20

13

15

13

54%

 
Certification of teachers PDF Print E-mail

 

Comparison of the number of certified teachers in 2015-2018 academic years.

The academic year

Matching of position

The highest category

The first category

The second category

The total number of certified teachers

2015-2016 academic year

2

1

2

3

8

2016-2017 academic year

-

6

1

5

12

2017-2018 academic year

-

9

2

3

14

Total

2

16

5

11

34

 
Advanced training courses on the basis of college. PDF Print E-mail

 

25 teachers of college from March 26 to April 6, 2018have completed the advanced training courses on the basis of college, organized by FAO of "NCPK Orleu" of IPK PR in Astana on the theme: "Teacher of a new formation of the TIPO system for teachers and training officersof the TIPO organizations".

 

25 teachers of college from January 16 to January 30, 2018 have completed the advanced training courses on the basis of college, organized byAcademy of positive technologies and consulting of Astana on the theme: "Modern, innovative psychological techniques in the solution of psychology and pedagogical problems".

The teacher of the Kazakh language and literature Khakimov M. Zh. from January22 to January26, 2018have completed the advanced training courses on the basisofFAO "NCPK Orleu" of IPK PR in Astana on the theme:«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқыту процесін жобалау».

January 18, 2018 Deputy Director for scientific and methodological work AlshynbayevaG.Zh., was trained at the seminar, organized by FAO of "NCPK Orleu" of IPK PR in Astana on the theme: "Scientific and methodical work of the organizations of education on development of professional skill of teachers".

The teacher of special disciplines Baymukanova L.K. from November 21 to December 15, 2017 have passed a monthly international training on advanced studying of English in Great Britain in Glasgow at the Kadendosky University.

The teacher of special disciplines MakhmetovaA.K. from November 25 to December 25, 2017 have passed a monthly international training on advanced studying of English in Malaysia, at the Asia-Pacific University.

 

19 teachers of College from November 27 to December 08, 2017 have passed international training courses, organized by the Kazakh National Universitynamed after Al-Farabi in Almaty on the theme: "Modern information technologies, methods of distance learning."

 

From October 23to October 26, 2017 Deputy Director for educational andmanufacturing workKoval M. L. have passed a course of mentors, organized by NPP RK "Atameken" on the project of Germany and Astana.

The teacher of special disciplines Yermakhanova T. T. from September 19 to September 22, 2017 have passed a course of mentors, organized by NPP RK "Atameken" on the project of Germany and Astana.

2 teachers of College from October 16 to October 27, 2017 have passed advanced training courses organized by NAO Holding «Kasipkor» on the theme:"Implementation of educational programs of an applied bachelor degree in the TIPO organizations, post-secondary education".

2 teachers of Collegefrom October 09 to October 20, 2017 have passed training courses by NAO Holding «Kasipkor»on the theme: «CLILtechnique: subject and language integrated learning in teaching special disciplines in English».

5 teachers of College from September 25 to October 06, 2017 have passed training courses, by NAO Holding «Kasipkor»on the theme:"Features of the introduction of credit-modular technology of training in the TIPO organizations".

kurspovish

Teachers of College on the Kazakh language and literature from August 21to August 31, 2017 havepassed advanced training courses online, organized by the Kazakh National University named after Al-Farabi in Almaty on the theme: «Қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері».

In the 2016-2017 academic year, 24 teachers of College have passed advanced training courses on the international requirement in NAO Holding «Kasipkor» on the theme: "Implementation of educational programs of TIPO developed on the basis of modular competence approach".

 
В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 45 преподавателей колледжа. PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Всего

Из них

АО НЦПК «Өрлеу»

НАО  Холдинг

«Кәсіпкор»

Зарубежные центры

Рамках международных проектов выездные курсы

Стажировка на предприятиях

Онлайн курсы

Информац.

Технологиям

другие

Курсы

 45

2

24

3

1

5

2

8

Семинары

52

15

1

36

 

 

Курсы повышения квалификации преподавателей колледжа за три года

 

 

Учебный год

Пройдено курсов повышения квалификации

Пройдено обучающих семинаров

Итого

2014-2015

33

13

46

2015-2016

23

32

55

2016-2017

45

52

97

итого

101

97

198

 

 

 
«Квалификация педагогов» PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

   В 2013-2014 учебном году прошли курсы повышения квалификации 60  преподавателей.

Курсы повышения квалификации преподавателей колледжа за три года

Таблица

Учебный год

Пройдено курсов повышения квалификации

Пройдено обучающих семинаров

Итого

2011-2012

14

5

19

2012-2013

24

8

32

2013-2014

60

8

68

итого

96

21

117

 

Курсы повышения  на 2014-2015 уч.год

Ахметов   К.А. на тему  «Роль современного менеджера в эффективном управлении учебных заведений ТиПО» , г.Алматы  с 15 по 26 сентября  2014г.,РИПК АО  НЦПК «Өрлеу»

 
Курсы повышения квалификации PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Курсы повышения квалификации пройдены следующими преподавателями:

-Есеналин Г.К. курсы повышения квалификации с 26 сентября по 1 октября в г.Караганде по теме: "Научно-методические основы создания системы "Электронный лицей", "Электронный колледж" в условиях внедрения пилотного проекта электронного  обучения (e-learning)" на базе профессионального лицея №3, сертификат участника,

-Коваль М.Л. 3-14.10.11г. курсы повышения квалификации по теме: «Менеджмент производственного обучения и производственной практики в условиях рынка» в РИПК СО, сертификат участника,

-Хапар Н., Өсерхан Б., Омарова Д.Ж.,  Калиакпарова Ж.М. 8-18.11.11г.курсы повышения квалификации ИПК и ПК СО г.Астаны по теме: «Современные технологии обучения в профессиональном образовании», сертификаты участников,

-Шапишева Б.К. курсы повышения квалификации  по теме: «Подготовка и внедрение модульных учебных программ, основанных на компетенциях», в межрегиональном центре повышения квалификации  политехнического колледжа г.Астаны 10-22.01.2012г., сертификат участника,

-Жаксылыкова Ж.А. курсы повышения квалификации по теме: «Совершенствование профессионального мастерства преподавателя английского языка» в ИПК и ПК СО г.Астаны 23-27.01.2012г., сертификат участника.

Семинары как одна из  форм повышения квалификации пройдены  преподавателями:

-Усманова А.О. семинар по теме: «Региональный семинар по применению ИКТ в учебном процессе» 27-29сентября 2011г. руководитель семинара Катрин Йолле Ватне, сертификат участника,

-Белова Н.В., Капасова Г.С., Молдахметова З. семинар по теме(10-14.01.12г.): «Методика преподавания экономических дисциплин в условиях индустриально-инновационного развития» на базе Университета «Туран-Астана», сертификаты участников,

-Капасова Г.С. городской обучающий семинар «Электронные учебные пособия – теория и практика» 9.12.2011г. на базе политехнического колледжа, сертификат  участника.

 


Copyright © 2019 Колледж экономики, технологии и стандартизации пищевых производств. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
RocketTheme Joomla Templates